Innowacje pedagogiczne

„Zaszyfrowana biologia”

„Zaszyfrowana biologia” - innowacja pedagogiczna prowadzona podczas zdalnego nauczania w klasie VII i VIII przez panią Marikę Jędrzejewską.

Cele:

 • Podniesienie atrakcyjności zajęć, motywacji do pracy i zdobywanie wiedzy przez zabawę.
 • Rozbudzenie zainteresowań ucznia oraz rozwijanie samodzielności.
 • Rozwijanie dokładności i spostrzegawczości uczniów.
 • Kształtowanie umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy.
 • Kształtowanie dociekliwości i zdrowego krytycyzmu wobec informacji o świecie.

CZYTANIE Z KLASĄ – lekturki spod chmurki międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III, edycja II. Projekt opracowany przez Honoratę Szanecką.


Nauczyciel prowadzący: Grażyna Szczepańska, Magdalena Pinkowska


Cele edukacyjnego projektu:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe
  i dalsze otoczenie,
 • współpraca placówek oświatowych z  terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.


Projekt składa się z 3 modułów:

 1. MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
 2. MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
 3. MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA


EMOCJA – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny u dzieci i młodzieży opracowany przez Marzenę Dziadkowiec oraz Krystynę Grzegrzółkę.


Nauczyciel prowadzący: Alina Młynarczyk


Cele:

 • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym,
 • rozbudzenie w dzieciach wiary w siebie oraz we własne możliwości,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży w celu zrozumienia emocji i uczuć innych osób,
 • integracja zespołu klasowego
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju,
 • wychowanie do wartości takich jak: empatia, szacunek i wrażliwość.


Projekt składa się z pięciu modułów: KREATYWNOŚĆ, WYOBRAŹNIA, MOC SŁÓW, EMPATIA, OSWAJANIE STRACHU.


CZYTAMY, SŁUCHAMY – audiobooki nagrywamy! Innowacja pedagogiczna prowadzona przez nauczyciela Milenę Krawczyk na zajęciach czytelniczych w szkolnej bibliotece.


Cele:

 • doskonalenie techniki głośnego czytania,
 • podniesienie poziomu czytelnictwa,
 • motywowanie uczniów do regularnego wypożyczania i czytania książek,
 • pogłębianie wiedzy o literaturze dziecięco – młodzieżowej,
 • połączenie czytelniczych i technologicznych kompetencji ucznia – tworzenie audiobooka, okładka, ilustracji.


MYŚLOGRAFICZNY ZESZYT LEKTUR - innowacja pedagogiczna prowadzona przez nauczyciela Milenę Krawczyk
na lekcjach języka polskiego w klasie IV.


Cele:

 • motywowanie dzieci do czytania lektur,
 • rozwijanie kreatywności uczniów,
 • aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działań,
 • zdobycie umiejętności redagowania notatek,
 • dbałość o odpowiedni poziom estetyczny notatek.

Myślograficzny zeszyt lektur zawierać będzie ciekawie wykonane notatki z treści lektur omówionych w klasie IV. Zeszyt będzie mógł być kontynuowany w klasach programowo wyższych.

Wielkopolska – mój dom, mój region

(2 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)

Czas realizacji: luty – maj w roku szkolnym 2019/2020

Prowadzący: Halina Czemiel

Przedmiot: język polski, klasa V


Cele szczegółowe:

 • - uczniowie poznają swój region w wielu aspektach,
 • - wzbogacają wiedzę o swoim regionie w powiązaniu z kształceniem umiejętności polonistycznych,
 • - przybierają różne role: fotografa, dziennikarza, projektanta, aktora, badacza itp.,
 • - nauczą się współpracować w grupie,
 • - nauczą się organizować swoją pracę (metoda projektu),
 • - nauczą się brać odpowiedzialność za powierzone zadanie,
 • - nauczą się, że rzetelnie wykonane zadanie przez każdego z nich wpływa na sukces grupy,


Nauczyciel rozpisuje działania klasy na bloki tematyczne. Każdy temat będzie realizowany w ciągu jednego miesiąca. Dzieci będą miały przeprowadzone zajęcia wstępne – wprowadzenie do omawiania danego problemu, rozpisanie ich działań wraz z terminami, sposób wykonania zleconej pracy, oczekiwane efekty. W trakcie zbierania przez uczniów materiałów nauczyciel kieruje ich działaniami, pomaga, wskazuje, proponuje.  Dzieci w grupach przygotowują opracowanie zadań, prezentują je klasie, czasami szkole. Prezentacja będzie przybierała różne formy: prezentacja na stronie internetowej szkoły, wystawa na szkolnym korytarzu, przedstawienie dla szkolnej społeczności.

Bezpieczna przerwa. Wdrażana przez Lillę Śmigielską z udziałem wychowawców edukacji wczesnoszkolnej.
Celem innowacji trwającej od XII 2019 do I 2020r. jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych, rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości czytelniczej. Uczniowie w tym czasie nie wychodzą na boisko szkolne, a przerwy spędzają na korytarzu. W czasie długiej przerwy chętni uczniowie będą czytać fragmenty tekstów, wiersze lub zagadki dla swoich koleżanek i kolegów.


„CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki” - Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasach pierwszych przez Renatę Ziętek i Grażynę Szczepańską. Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.


„Insta.Ling – skuteczna nauka słówek” – innowacja prowadzona będzie przez Ilonę Joks na lekcjach języka angielskiego w drugiej grupie klasy VI. Celem udziału w projekcie jest nauka nowych i utrwalanie znanych słówek oraz motywowanie do nauki języka poprzez ciekawą i niekonwencjonalną formę pracy on-line. Udział w programie wymaga rejestracji na platformie Insta.Ling.


„Marzenia. Motywacja. Praca. SUKCES” – innowacja prowadzona będzie przez Ilonę Joks i Alinę Młynarczyk w pierwszym semestrze roku szkolnego. Uczniowie wezmą udział w cyklu spotkań z ciekawymi osobowościami, pasjonatami swojej pracy, ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy. Celem projektu jest kształtowanie szeroko pojętej samodzielności, zaradności życiowej i niezależności w myśleniu i działaniu. Ponadto dzięki udziale w projekcie uczeń dostrzeże związek między realizacją marzeń, motywacją i ciężką pracą a osiąganiem sukcesu w życiu.


„Learning through teaching”– innowacja prowadzona będzie przez Izabelę Kim na lekcjach języka angielskiego w klasie VII. Zadaniem uczniów jest przyswojenie wiadomości dotyczących kultury brytyjskiej i amerykańskiej i dzielenie się nimi z młodszymi uczniami. Celem innowacji jest wzbogacanie wiedzy i świadomości kulturowej uczniów poprzez samodzielnie wyszukiwanie i opracowywanie informacji na temat danych zagadnień kulturowych.


„Learning grammar through English songs” – innowacja prowadzona będzie przez Izabelę Kim na lekcjach języka angielskiego w klasie VIII. Działania mają na celu utrwalenie poznanych struktur gramatycznych w kierunku automatyzacji stosowana w różnych sytuacjach praktycznych.

 

„Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w matematyce”. Innowacja prowadzona będzie przez nauczycieli matematyki Barbarę Galbierczyk i Andrzeja Maciejewskiego. Celem działań skierowanych do uczniów klasy VIII jest stwarzanie różnego typu sytuacji problemowych, którym uczniowie muszą sprostać. W efekcie tych działań  uczniowie doskonalą umiejętności matematyczne i poszerzą wiedzę.


„Programowanie dla najmłodszych”. Innowacja prowadzona będzie przez nauczycielki nauczania początkowego Renatę Ziętek i  Grażynę Szczepańską. Adresatami innowacji są uczniowie klasy IA i IB. Czas realizacji obejmuje rok szkolny 2019/2010 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą z godzin do dyspozycji dyrektora, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu. Celem głównym jest wprowadzenie uczniów w świat programowania i kodowania. Kształcenie u uczniów od najmłodszych lat umiejętności programowania, logicznego i twórczego myślenia, intuicji i wyobraźni, konsekwentnego dążenia do celu, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.


Innowacja pedagogiczna „Ohne  Fleiß kein Preis“ („Bez pracy nie ma kołaczy”) przeznaczona dla uczniów klasy VII. Wychodząc naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej oraz realizując wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/19, zdecydowano się na wprowadzenie  innowacji, która ma zachęcać i motywować uczniów do systematycznej nauki języka niemieckiego z wykorzystaniem technologii informacyjno – komputerowej. Na platformie Quizizz po realizacji każdego działu będą umieszczane przez nauczyciela testy, które uczniowie powinni rozwiązać online w wyznaczonym czasie. Wyniki osiągnięte przez uczniów pozwolą ocenić zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania stopień opanowania przez nich leksyki, gramatyki i umiejętności zawartych w poszczególnych działach. Źródłem uzyskania informacji zwrotnej będą:  wyniki osiągane przez uczniów w formie ocen w e- dzienniku oraz zaangażowanie uczniów podczas lekcji, ankieta skierowana do uczniów, systematyczne rozmowy z uczniami.

Potrafię napisać! - Ćwiczenia twórczego pisania.

Czas realizacji: II –III 2019r.

Autor : Hanna Śniadek

Przedmiot, klasa – język polski, klasa III a gimnazjum


Cele prowadzonej innowacji:

 • utrwalenie zasad redagowania krótkich i dłuższych form wypowiedzi pisemnych,
 • rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • budzenie w uczniach kreatywności.


Innowacja będzie polegała na prowadzeniu, w ramach powtórzenia i utrwalenia wiedzy i umiejętności  przed egzaminem gimnazjalnym ,zajęć, na których uczniowie będą tworzyć  w ciekawy i efektywny sposób różnorodne formy wypowiedzi pisemnych. Innowacja ma służyć inspirowaniu ucznia do bycia kreatywnym, do tworzenia własnych tekstów poprzez praktyczne działanie. Prowadzone metody mają charakter interdyscyplinarny, związane są z filmem, malarstwem, radiem, telewizją, prasą, Internetem, fotografią, przewodnikiem turystycznym.

Kto ty jesteś? Polak mały.

Czas realizacji:  przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2018/19


Innowacja pedagogiczna autorstwa Anity Szczepanik jest adresowana  do uczniów klas II i III edukacji wczesnoszkolnej.


Cele prowadzonej innowacji:

 • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw patriotycznych uczniów,
 • dostrzeganie piękna i oryginalności naszego regionu,
 • nabywanie poczucia przynależności narodowej,
 • przybliżanie wiadomości na temat ojczyzny,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych u uczniów i nauczycieli,
 • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów znajdujących się w sieci,
 • integracja  rówieśnikami z innych regionów Polski,


W ramach realizowanej innowacji uczniowie stworzą logo projektu, interaktywny album pt. „Piękna nasza Polska cała”, w  końcu interaktywną grę. Przygotują gazetkę nawiązującą do 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, odwiedzą miejsca pamięci, zorganizują warsztaty kulinarne, stworzą album słynnych Polaków, przygotują inscenizację do wybranej legendy.  Uczniowie nawiążą kontakt z uczestnikami projektu z innych regionów Polski.


Innowacja pedagogiczna jest prowadzona przez nauczycieli: Danutę Dolatę i Grażynę Szczepańską.

Poszukuję, obserwuję, wnioskuję

Termin realizacji: 15.11.2018 – 29.03.2019

Innowacja pedagogiczna jest adresowana do  uczniów klasy VII i VIII oraz klas III gimnazjum, którzy interesują się przedmiotami: fizyka i chemia. Przedsięwzięcie to ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy.


Wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

 • pogłębianie zainteresowań uczniów przedmiotami: fizyka i chemia,
 • wyposażenie uczniów w zasób wiadomości i umiejętności , które pozwalają w sposób uporządkowany zrozumieć świat,
 • rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia do rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości,
 • doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu chemii i fizyki,
 • projektowanie oraz wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, dokonywanie obserwacji  pomiarów oraz wyciąganie wniosków,
 • formułowanie hipotez i problemów badawczych,
 • dokumentowanie prowadzonych obserwacji i dokonywanie prezentacji wyników swojej pracy,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • poszerzanie słownictwa związanego z chemią i fizyką,
 • efektywna współpraca w grupie,
 • umiejętność prezentowania efektów pracy zespołowej.

 

Innowacja pedagogiczna prowadzona przez nauczycieli: Barbarę Galbierczyk, Annę Wilczurę.

Projekt e- Twinning pt: CH.E.R.I.S.H ( Cultural Heritage Encourages Reality and Saves History)

Termin realizacji:  03.09.2018r. – 21.12.2018r.

Innowacja pedagogiczna jest skierowana do grupy uczniów  klasy VIII.


Cele prowadzonej innowacji:

 • podnoszenie świadomości w Europejskim Dniu Języków, znaczenie nauki języków i różnorodności językowej  w celu zwiększenia zrozumienia międzykulturowego,
 • wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych,
 • promowanie dziedzictwa kulturowego i różnorodności Europy jako sposobu wzajemnego zrozumienia i przezwyciężania różnic kulturowych,
 • wyrabianie w uczniach odwagi w celu komunikowania się w różnych językach i bycia rozumianym zgodnie z własnymi potrzebami i wymaganiami,
 • umożliwienie uczniom artystycznej i projektowej perspektywy i umiejętności poprzez zwiększenie ich wyobraźni i kreatywności,
 • udoskonalenie integracji narzędzi Web 2.0.


Projekt  e – Twinning  jest realizowany przez grupę uczniów klasy VIII pod kierunkiem nauczycieli: Haliny Doktór, Anny Wilczury.

Zajęcia przygotowujące uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem metody ORTOGRAFFITI

Termin realizacji: listopad 2018 – marzec 2019r.


Zajęcia są przeznaczone dla  zainteresowanych uczniów z klasy VII.


Cele realizowanej innowacji pedagogicznej:

Głównym celem  projektu jest wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się matematyki.


Cele ogólne/ terapeutyczne:

 • podnoszenie samooceny ucznia poprzez organizowanie sytuacji dydaktycznych sprzyjających odnoszeniu sukcesu,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • wydłużanie okresów skupienia uwagi na działalności matematycznej,
 • kształtowanie nawyku starannego zapisu rozwiązań zadań matematycznych,
 • wyciszanie reakcji lękowych związanych ze stresem szkolnym oraz lękiem przed porażką na lekcji matematyki,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się matematyki,
 • ponoszenie odpowiedzialności za naukę.
 • dążenie do osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.


Nauczyciel realizujący innowację pedagogiczną:   Anna Wilczura

Autor  innowacji: dr Elżbieta Mrożek

Dbamy o środowisko naturalne i zdrowo się odżywiamy

Czas realizacji: wrzesień 2017r. – maj 2018r.


Program jest skierowany dla uczniów korzystających z zajęć szkolnej świetlicy.


Cele realizowanej innowacji pedagogicznej:


 • rozwijanie dbałości o własne zdrowie  i higienę osobistą oraz kształtowanie postaw proekologicznych,
 • uwrażliwianie uczniów na wartość otaczającego ich środowiska naturalnego i treści dotyczące zdrowego odżywiania się,
 • rozbudzanie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
 • rozszerzanie wiedzy o zdrowiu,
 • zachęcanie do wyboru zdrowego styku życia,
 • stwarzanie możliwości przekształcenia biernych postaw na aktywnych uczestników, inicjatorów działań na rzecz własnego zdrowia i najbliższego środowiska,
 • wdrażanie do twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim,
 • włączanie rodziny, środowiska lokalnego w działania proekologiczne i prozdrowotne,
 • zapoznanie z zasadami recyklingu,
 • wykorzystanie naturalnej ciekawości świata  u dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych.

Nauczyciel prowadzący innowację pedagogiczną na zajęciach  szkolnej świetlicy: Justyna Zielezińska

Palcem po mapie Europy

Czas trwania: 27.02.2017r. – 23.06.2017r.


Program jest skierowany do uczniów klas III gimnazjum zainteresowanych przedmiotem geografii, a w szczególności wiadomościami dotyczącymi Europy.


Cele realizowanej innowacji pedagogicznej:


 • pogłębianie wiedzy uczniów na temat wybranych krajów Europy, ich położenia na mapie, stolic, cech środowiska przyrodniczego, gospodarki. atrakcji turystycznych oraz symboli.
 • poznanie ciekawostek przyrodniczo – geograficznych na temat różnych państw,
 • uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność poszczególnych państw Europy,
 • rozwijanie ciekawości w poznawaniu świata.
 • uświadomienie postaw poszanowania innych narodów i kultur.
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania w praktyce różnych danych (tworzenie wykresu klimatycznego).
 • kształtowanie umiejętności tworzenia gier dydaktycznych na stronie internetowej.
 • wyrabianie nawyków pracy samodzielnej i w grupie oraz odpowiedzialności za rezultaty tej pracy.
 • kształtowanie umiejętności planowania i organizowania pracy,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się mapą i planem miasta.

Nauczyciel realizujący innowację pedagogiczną: Marika Jędrzejewska

Data zgłoszenia innowacji do Kuratorium Oświaty: 02.02.2017, nr 526.

Konto RR
Szkoły Podstawowej:


63 8409 0001 0105 2878
2000 0002

Dyżury psychologa i pedagoga
Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  wd_iod@sosnie.pl

TUZ Ubezpieczenia

"Zatrzymać dzieje szkoły"

Dowozy dzieci 2022/2023Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
4 Października 2022
Imieniny obchodzą
Edwin, Franciszek, Konrad, Konrada,
Manfred, Manfreda, Rozalia

Do końca roku zostało 89 dni.
Zodiak: Waga