EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2022 ROKU

(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

Terminy związane z egzaminem w roku szkolnym 2021/2022:


Termin główny:

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00


Termin dodatkowy:

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka –14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00


Terminarz podania wyników egzaminu ósmoklasisty 2022:

1. Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.

2. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 7 lipca 2022 r.

3. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 8 lipca 2022 r.


Wymagania egzaminacyjne

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych
w dołączonych do rozporządzenia załącznikach.


Egzamin ósmoklasisty w 2022 r.

Język polski - Czas trwania: 120 minut.
Matematyka - Czas trwania: 100 minut.
Język obcy nowożytny - Czas trwania: 90 minut.


Warunki przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowa informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Poznaniu (www.oke.poznan.pl) w zakładce Egzamin ósmoklasisty - Procedury.


Znajdują się tam ważne informacje o egzaminie dotyczące:

 • harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty –w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
 • struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu
  z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu)
 • zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)
 • losowania stolików, wchodzenia uczniów i zajmowania miejsc w sali egzaminacyjnej
 • zasad zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty
 • sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego
  na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 • sposobu pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki –konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych
 • czynności w czasie egzaminu z języka obcego (odtworzenie płyty CD)
 • zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonu komórkowego)
 • przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej
 • zasad oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy
 • konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
 • unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej
  z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
 • możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej


Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) , w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksy do tych informatorów

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

c. arkusze egzaminu próbnego

d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty