Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Zaplanowane innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

My dear diary... – j. angielski, nauczyciel – Ilona Joks

Projekt realizowany będzie w klasie VIII w trakcie całego roku szkolnego. Zadaniem uczniów będzie redagowanie dziennika, pamiętnika w języku angielskim. Polegać będzie na systematycznym zapisywaniu codziennych zdarzeń i osobistych przemyśleń. Praca uczniów będzie monitorowana oraz omawiana na forum klasy. Głównym celem innowacji jest poprawa kompetencji językowych w zakresie pisania, utrwalenie i rozszerzanie słownictwa oraz zastosowanie w praktyce różnych struktur leksykalnych i gramatycznych.

Zjawiska fizyczne w obiektywie - cztery pory roku – nauczyciel: Barbara Galbierczyk, Alina Młynarczyk

Innowacja polega na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o zjawiskach fizycznych w różnych porach roku, które na co dzień spotykamy w naszym otoczeniu. Będą ją realizowali uczniowie zainteresowani fizyką, którzy dostrzegają prawa fizyki w otaczającym ich świcie. Na podstawie zgromadzonych zdjęć, wykonana zostanie gazetka ścienna na korytarzu szkolnym, aby wszyscy mogli obejrzeć przepiękne zdjęcia – efekty pracy i poszukiwań uczniów. Efekt końcowy może ulec zmianie i będzie uzależniony od zaangażowania uczniów.

Zawodowy zawrót głowy- czyli kim chciałbym zostać w przyszłości? – godzina wychowawcza, nauczyciel: Hanna Śniadek, Renata Ziętek

Innowacja będzie prowadzona w klasach piątych na godzinie wychowawczej. Będzie to forma realizacji zadań z WSDZ i polegać będzie na zapraszaniu  osób z naszego środowiska, które wykonują różnorodne zawody. Efektem działań będzie wystawa na szkolnym korytarzu. Działania mają na celu wzrost świadomości uczniów z zakresu zawodoznawstwa.

 

Worek Modlitwy – innowacja realizowana na lekcjach religii, nauczyciel: Magdalena Chmielecka

Innowacja ma na celu poznawanie przez dziecko historii biblijnych i opowieści o świętych, wpajanie potrzeby systematycznej modlitwy, przyswojenie treści o sakramencie pokuty i Eucharystii, wspólne spędzenia czasu rodzica z dzieckiem na poznawaniu prawd wiary i modlitwy w rodzinie. Innowacja realizowana będzie w klasie III, aby uczniowie mogli lepiej przygotować się do Pierwszej Komunii  Świętej.  W WORKU znajduje się zestaw religijnych książeczek, figurka  Anioła Stróża, obrazek Świętej Rodziny, różaniec, modlitewnik  i na zasadzie losowania/lub wg listy z dziennika - wybieramy jedno dziecko , które na tydzień zabiera WOREK MODLITWY do domu, gdzie wspólnie z  rodzice będzie czytać, będzie mogło oglądać obrazki, modlić się. Po tygodniu przynosi i kolejne dziecko zabiera do domu. 

W Worku Modlitwy znajduje się NOTATNIK - uczeń może w nim narysować swojego ulubionego biblijnego bohatera lub Świętego a także napisać, co i dlaczego najbardziej podobało mu się z zamieszczonych pozycji w Worku Modlitwy.

 

Sośnie- wczoraj i dziś, nauczyciel: Dorota Cierpka

Celem innowacji będzie poznanie naszej gminy, jej historii, zabytków i ciekawych miejsc.  Realizowane zadania będą miały na celu kształtowanie u uczniów poczucia przynależności do Małej Ojczyzny i okolicy. W trakcie realizacji postaramy się pokazać jak wyglądała nasza miejscowość dawniej. Efekty pracy uczniów staną się częścią wystroju korytarza szkoły.

 

Lekturowe kreacje, nauczyciel:  Renata Ziętek, Hanna Śniadek, Halina Czemiel

Czas trwania – projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2023/2024 od października do czerwca.

Cele projektu:

 • zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury,
 • popularyzowanie czytelnictwa,
 • zaktywizowanie do twórczego wysiłku,
 • integrowanie społeczności klasowej,
 • wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką,
 • zachęcenie do polubienia czytania,
 • rozwijanie wyobraźni oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z książką.

Tydzień języka ojczystego, nauczyciel:  Hanna Śniadek, Renata Ziętek.

Czas trwania – marzec 2024r.

Cele projektu:

 • podniesienia poziomu kultury języka wśród uczniów , 
 • rozbudzanie zainteresowania  uczniów językiem ojczystym,
 • pogłębianie świadomości językowej uczniów,
 • rozwijanie czynnego słownika ucznia,
 • kształcenie umiejętności poprawnego pisania i mówienia w języku ojczystym
 • doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych i interpunkcyjnych
 • rozwijanie  kreatywności i postaw twórczych,
 • propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych.

Odkrywanie przez działanie – doświadczenia, eksperymenty, obserwacje, nauczyciel: Grażyna Szczepańska

Główny cel - Głównym celem innowacji jest rozbudzenie u dzieci ciekawości poznawania otaczającego świata oraz zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie i eksperymenty, wyciąganie trafnych wniosków z przeprowadzonych badań .

Cele szczegółowe

- pogłębienie wiedzy o świecie przyrodniczym

- zaspakajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej,

- rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji,

doświadczeń, wnioskowania,

- kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie,

Sposób ewaluacji podejmowanych działań innowacyjnyc

- fotorelacja na stronie szkoły,

- notatki wizualne

Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zajęcia tego typu stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania.  Doświadczenia będą się odbywały na edukacji przyrodniczej, technicznej, plastycznej

 

Proponowane eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze:

 1. Dlaczego szyszki się zamykają?
 2. Chmura w butelce
 3. Czerwona kapusta która zmienia kolor
 4. Słodka tęcza
 5. Ziemniaczana dyfuzja
 6. Tęczowy seler
 7. Transport wody w liściach
 8. Karoten
 9. Grawitacja
 10. Zawsze do światła
 11. Hodujemy kiełki
 12. Filtr wodny
 13. Odczyn zanieczyszczeń w naszym otoczeniu

 

Proponowane eksperymenty i doświadczenia wykonane przez uczniów w domu

 1. Życie w słoiku.
 2. Co w śmieciach piszczy.
 3. Powietrze i rośliny.
 4. Co to za oczka?
 5. Sok z ziemniaka.
 6. Zasolenie wody nad morzem.
 7. Hodowla dżdżownic.

 

Aktywne czytanie lektur, nauczyciel: Grażyna Szczepańska

Główny cel projektu to zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Jego podstawowym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa. Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, zachęcenie do polubienia czytania, rozwijanie wyobraźni oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z książką.

Cele szczegółowe

*rozwijanie twórczości, kreatywności i logicznego myślenia
* rozwijanie motoryki, języka, pamięci i wyobraźni,
* wzmacnianie poczucie własnej wartości dziecka,
* poszerzanie wiedzy ogólnej,
* pomaganie w odnoszeniu sukcesu w szkole,
* uczenie wartości moralnych,
* zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów,
*rozwijanie współpracy w grupie,
* kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

 

Poznaję region, w którym mieszkam, nauczyciel:  Konrad Zieleziński

Czas trwania innowacji pedagogicznej: II półrocze roku szkolnego 2023/2024, I  półrocze roku szkolnego 2024/2025

Grupa uczniów, której innowacja dotyczy: uczniowie z klasy V i VI

Celem działań jest przybliżenie regionu, w którym mieszkają uczniowie w sposób wieloaspektowy.  Oprócz lekcji o tematyce regionalnej planuje się wyjścia, wycieczki rowerowe, wycieczki autokarowe.

 Co mi w duszy gra, nauczyciel Andrzej Kędziora

Cele ogólne:

 1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
 2. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.
 3. Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, muzycznej i ruchowej.
 4. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka.
 5. Stworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
 6. Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań artystycznych .

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

 1. Posługiwać się notacją muzyczną, nazywać dźwięki, posługiwać się znakami chromatycznymi, stosować i rozpoznawać wartości rytmiczne nut i pauz, rozpoznawać metrum utworu.
 2. Śpiewać utwory z wybranego repertuaru z towarzyszenie zespołu instrumentalnego.
 3. Rozpoznawać i tworzyć tryb dur-moll (trójdźwięk, gamę, akompaniament akordowy).
 4. Rozpoznać elementy muzyczne granych utworów: tempo, rytm, melodię, dynamikę, agogikę, artykulację, kolorystykę.
 5. Rozpoznać formę utworu.
 6. Wypowiadać się o muzyce instrumentalnej i wokalno – instrumentalnej.
 7. Świadomie uczestniczyć i tworzyć życie kulturalne i artystyczne szkoły (brać udział w uroczystościach, przedstawieniach, koncertach szkolnych).